فهرست محتوا

محاسبات کاربردی اریفیس‌ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس

اریفیس چیست ؟ اریفیس‌ (Orifice) که ترجمه فارسی آن “گلوگاه” است، عمدتا برای مقاصدی نظیر:

– محدود کردن عبور جریان (محدود کردن دبی)،

– کاهش تعمدی فشار

– و نیز اندازه‌گیری دبی در فلومترها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اریفیس‌ها که در صنعت هیــــدرولیـــــک، جزو شیـــرهای کنتـــرل جـــریان (Flow Control Valves) قرار دارند در مدل‌هــــای ثــــابت (Fixed Flow Control Valve) و قــــابل تنظیم (Adjustable Flow Control valves) تولید می‌شوند.

محاسبه سایز اریفیس با معلوم بودن دبی در یک فشار مشخص

که در آن:

d : قطر اریفیس بر حسب in

Q : دبی بر حسب گالن (آمریکایی) بر دقیقه

Δp : اختلاف فشار در دو سمت اریفیس بر حسب Psi

SG : چگالی ویژه روغن (عددی بی بعد است که از تقسیم چگالی روغن بر چگالی آب به دست می‌آید)

Cd : ضریب تخلیه (Discharge Coefficient) که با عنوان ضریب اریفیس (Orifice Coefficient) نیز شناخته می‌شود، یک عدد بی بعد است.

توجه: پارامترهای فوق در مورد فرمولهای زیر نیز صادق می‌باشند.

 

محاسبه دبی عبوری از اریفیس، با قطر معلوم و در یک فشار مشخص

 

 

محاسبه اختلاف فشار دو سمت اریفیس، با قطر معلوم و با یک دبی مشخص

 

 

 

رابطه ضریب تخلیه با ضریب مقاومت (Resistance Coefficient) اریفیس،

 

 

که در این رابطه K ، ضریب مقاومت اریفیس، (یک عدد بی بعد) است.

 

چنانچه محاسبه بسیار دقیق افت فشار و یا دبی مورد نیاز نباشد، میتوان از جدول زیر جهت انتخاب Cd استفاده نمود.

نوع اریفیس

βmin

Βmax

Cd

اوریفیس صفحه‌ای نازک با لبه‌های تیز

0.61

نازل تولید شده به روش ماشینکاری

0.4

0.75

0.995

نازل تولید شده به روش فلزکاری و جوشکاری

0.4

0.70

0.985

نازل تولید شده به روش ریخته‌گری

0.3

0.77

0.984

در جدول فوق، پارامتر β ، حاصل تقسیم قطر اریفیس، (d) به قطر لوله اصلی (قطر انشعاب) می‌باشد

محاسبه فشار بحرانی و انتخاب لوله مناسب را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

محاسبات مربوط به کولر و گرمکن هیدرولیک را می‌توانید از لینک مشاهده کنید.

 

‫0/5 ‫(0 نظر)