فهرست محتوا

محاسبات کاربردی اریفیس‌ ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس

اریفیس چیست ؟

اریفیس‌ (Orifice) که ترجمه فارسی آن “گلوگاه” است، عمدتا برای مقاصدی نظیر:

  • محدود کردن عبور جریان (محدود کردن دبی)،
  • کاهش تعمدی فشار
  • و نیز اندازه‌گیری دبی در فلومترها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اریفیس‌ ها که در صنعت هیــــدرولیـــــک، جزو شیـــرهای کنتـــرل جـــریان (Flow Control Valves) قرار دارند در مدل‌هــــای ثــــابت (Fixed Flow Control Valve) و قــــابل تنظیم (Adjustable Flow Control valves) تولید می‌شوند.

محاسبه سایز اریفیس با معلوم بودن دبی در یک فشار مشخص

1
فرمول محاسبه سایز اریفیس با معلوم بودن دبی در یک فشار مشخص

که در آن:

d : قطر Orifice بر حسب in

Q : دبی بر حسب گالن (آمریکایی) بر دقیقه

Δp : اختلاف فشار در دو سمت Orifice بر حسب Psi

SG : چگالی ویژه روغن (عددی بی بعد است که از تقسیم چگالی روغن بر چگالی آب به دست می‌آید)

Cd : ضریب تخلیه (Discharge Coefficient) که با عنوان ضریب Orifice یا  Orifice Coefficient نیز شناخته می‌شود، یک عدد بی بعد است.

توجه: پارامترهای فوق در مورد فرمولهای زیر نیز صادق می‌باشند.

محاسبه دبی عبوری از Orifice، با قطر معلوم و در یک فشار مشخص

2
محاسبه دبی عبوری از Orifice با قطر معلوم و فشار مشخص

محاسبه اختلاف فشار دو سمت Orifice، با قطر معلوم و با یک دبی مشخص

3

رابطه ضریب تخلیه با ضریب مقاومت (Resistance Coefficient)

4

که در این رابطه K ، ضریب مقاومت اریفیس ، (یک عدد بی بعد) است.

چنانچه محاسبه بسیار دقیق افت فشار و یا دبی مورد نیاز نباشد، میتوان از جدول زیر جهت انتخاب Cd استفاده نمود.

نوع اریفیسβmin Βmax Cd
اوریفیس صفحه‌ای نازک با لبه‌های تیز0.61
نازل تولید شده به روش ماشینکاری 0.40.750.995
نازل تولید شده به روش فلزکاری و جوشکاری0.40.700.985
نازل تولید شده به روش ریخته‌گری 0.30.770.984

در جدول فوق، پارامتر β ، حاصل تقسیم قطر  (d) به قطر لوله اصلی (قطر انشعاب) می‌باشد

اریفیس

محاسبه فشار بحرانی و انتخاب لوله مناسب را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

محاسبات مربوط به کولر و گرمکن هیدرولیک را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

در صورت تمایل میتوانید مطالب آموزشی مشابه یا دیدن فیلم های  آموزشی در زمینه کنترل، اتوماسیون، هیدرولیک و نیوماتیک، را  قسمت مطالب آموزشی وب سایت و یا از طریق کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal ملاحظه فرمایید.

رابطه ضریب تخلیه و ضریب مقاومت ارفیس چیست؟

ضریب مقاومت که یک عدد بی بعد است از حاصل تقسیم عدد 1 بر مجذور ضریب تخلیه Orifice بدست می آید.

ضریب تخلیه یک اریفیس تولید شده به روش ماشینکاری چقدر است؟

هر سازنده موظف به ارائه مشخصات فنی است اما چنانچه محاسبه خیلی وقیق مورد نیاز نباشد میتوان ضریب تخلیه ارفیس تولید شده به روش ماشینکاری را 0.995 در نظر گرفت.

چگونه میتوان مقدار اختلاف فشار دو سمت یک اریفیس را محاسبه نمود؟

فرمول محاسبه مقدار افت فشار در همین نوشته ارائه شده است.