دستگاه تست لغزش کلمپ تحت کشش

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند که فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشوند و چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

برای حصول اطمینان از مقاومت کافی اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان پاکستان، دستگاهی با عنوان Tension & Compression Testing Machine، به گونه ای طراحی و ساخته شد تا به کمک آن، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر را شبیه سازی نمایند.

فکهای اسپیسر دمپرها باید به گونه ای طراحی شوند تا در زمان نصب بر روی خطوط انتقال، اجازه هیچ گونه لغزشی را به کابلهای هادی ندهند.

برای حصول اطمینان از طراحی صحیح کلمپ، پس از انجام آزمایشات ارتعاشات طولی و عمودی بر روی اسپیسر دمپر، باید یکایک فکهای اسپیسر دمپر، با نیروئی مشخص تحت کشش قرار گیرند. طبق استاندارد، ابتدا موقعیت فک نسبت به کابل علامت گذاری شده و سپس فک تحت کشش قرار داده میشود. پس از طی زمانی مشخص از اعمال نیرو، تست متوقف شده و میزان جابجائی فک نسبت به کابل اندازه گیری میشود.

دستگاه به گونه ای طراحی شده که یک عدد جک هیدرولیک وظیفه کشش فک را بر عهده داشته و در همین زمان، یک عدد اینکودر خطی، میزان جابجائی فک نسبت به کابل را اندازه گیری میکند. چنانچه در حین اعمال نیرو و یا در زمان حفظ نیرو، جابجائی بیش از مقدار تعیین شده در استاندارد رخ دهد، دستگاه با به صدا در آمدن آژیر اخطار متوقف خواهد شد.

پس از توقف دستگاه، منحنی نیرو – جابجائی در حافظه دستگاه ذخیره شده و میتواند توسط کاربر پرینت گرفته شود.