فهرست محتوا

فیلترهای هیدرولیک

فیلترها المانهایی هستند که وظیفه آنها جداسازی ذرات آلاینده از روغن هیدرولیک است. این ذرات تاثیرات بسیار مخربی را بر روی سایر المانهای هیدرولیک نظیر شیرهای کنترل، پمپ، هیدروموتور و … به جای می‌گذارند.

بنابراین استفاده از فیلتر در سیستمهای هیدرولیک، الزامی است.

مهمترین پارامتری که در هنگام انتخاب سایز فیلتر باید نظر قرار داده شود، میزان افت فشار در دو سمت فیلتر است. افت فشار در دو سمت فیلتر به عوامل زیر بستگی دارد:

 • نوع مواد مش فیلتر
 • ابعاد مش فیلتر
 • سطح مقطع کل مش فیلتر
 • راندمان فیلتر
 • چگالی روغن
 • دبی روغن

به منظور سهولت انتخاب فیلتر، سازندگان فیلتر نمودارهایی را ارائه می‌دهند که در آن، برای هر سایز فیلتر و با توجه به چگالی روغن، میزان افت فشار در دو سمت فیلتر در قیاس با میزان دبی، ترسیم شده است. به خاطر داشته باشید که سایز ذرات آلاینده و راندمان فیلتر، بر اساس نوع سیستم هیدرولیک و سطح تمیزی (Fluid Cleanliness) تعریف شده برای روغن، مشخص خواهند شد.

همینطور قبل از تایید خرید فیلتر انتخاب شده، باید با توجه به محل نصب و فشار سیال در آن نقطه، بیشینه فشار کاری اعلام شده برای فیلتر انتخاب شده، مجدد کنترل گردد.

فیلترها با توجه به سایز ذرات آلاینده و نیز راندمان فیلتر در جذب این ذرات، طبقه‌بندی (Rating) می‌شوند.

نسبت بتا

راندمان فیلترها بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO4572 و ” تست عبور چند گانه ”  (Multi-Pass Test) تعریف شده در آن تعیین، و سپس توسط ” نسبت بتا ” (Beta ratio) نمایش داده میشود. نسبت بتا که با نماد  β و برای سایز مشخصی از ذرات آلاینده (χ) که به صورت βχ  نمایش داده می‌شود، ارائه می‌گردد.

نسبت بتا (βχ) با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

1 2
فرمول محاسبه نسبت بتا – فیلترهای هیدرولیک

که در آن:

βχ : نسبت بتا

χu : تعداد ذرات آلاینده با ابعاد” χ” قبل از فیلتر

χd : تعداد ذرات آلاینده با ابعاد” χ” بعد از فیلتر

راندمان بتا

راندمان بتا (Beta Efficiency) با استفاده از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

2 1
فرمول محاسبه راندمان بتا – فیلترهای هیدرولیک

که در آن:

ξβ : راندمان بتا بر حسب درصد

χu : تعداد ذرات آلاینده با ابعاد” χ” قبل از فیلتر

χd : تعداد ذرات آلاینده با ابعاد” χ” بعد از فیلتر

روش دیگر محاسبه راندمان بتا، استفاده از رابطه زیر است :

3 1
فرمول محاسبه راندمان بتا – فیلترهای هیدرولیک

که در آن:

ξβ : راندمان بتا بر حسب درصد

βχ : نسبت بتا

در جدول زیر، راندمان بتا (Beta Efficiency) بر اساس ضرایب بتا (Beta Ratio) آمده است :

β ξβ % B ξβ % βξβ %
2.050.005.882.7650.098.00
2.458.3316.093.7575.098.67
3.066.6620.095.00100.099.0
4.075.0032.096.875200.099.50
جدول راندمان بتا بر حسب ضرایب بتا – فیلترهای هیدرولیک

لازم به ذکر است که فیلترها با توجه به ضریب بتا، به دو دسته ” مطلق (Absolute) ” و ” نامی (Nominal)” نیز طبقه بندی می‌شوند. فیلترهای گروه مطلق، دارای راندمان 98% و یا بالاتر هستند. به عبارتی ضریب بتا آنها حداقل 50 خواهد بود. اما رانــدمان فیلترهای گروه نامی، در بازه 50 % تا 95% است که بدین معنی است که ضریب بتا آنها در بازه 2 تا 20 قرار دارد.

بنابراین به خاطر داشته باشید که برای مثال فیلتر مطلق با اندازه 10 میکرون، بسیار بسیار بهتر و گران‌تر از فیلتر نامی با اندازه 10 میکرون خواهد بود.

سطح تمیزی روغن

برای تعیین سطح تمیزی روغن، استانداردهای متفاوتی وجود دارند که معروف­ترین آنها عبارتند از:

 • ISO 4406-1999 (International Standard Organization)
 • NAS 1638 (National Aerospace Standard)
 • SAE 794 (Society of Automotive Engineers)
 • SAE 4059 (Society of Automotive Engineers)

لازم به ذکر است که استاندارد  SAE 749  قدیمی بوده و تنها در راهنمای ماشین­ آلات و متون قدیمی هیدرولیک وجود دارد. استاندارهای SAE 4059 و NAS1638  نیز عمدتا در سیستمهای هیدرولیک صنایع هوافضا به کار برده می­شوند.

اما استاندارد ISO 4406 به صورت گسترده­ای برای تعیین سطح تمیزی روغن مورد استفاده قرار می­گیرد.

در جدول بعد، سطوح تمیزی قابل قبول برای چند سیستم مختلف، و با توجه به استانداردهای فوق، آمده است :

حداقل سطح فیلتراسیون
بر حسب میکرون
(βx≥100)
حداقل سطح تمیزی توصیه شدهنوع سیستم هیدرولیک
SAE
749
NAS
1638
ISO
4406
21415/13/10حساس به لجن (Silt)
3-52516/14/11Servo
5-103614/15/12فشار بالا ( 250 تا 400 بار )
10-124718/16/13 فشار معمولی ( 150 تا 250 بار )
12-156920/1815 فشار متوسط ( 50 تا 150 بار )
15-251021/19/16 فشار پایین ( کمتر تا 50 بار )
25-401223/21/18دارای لقی های زیاد
سطوح تمیزی نسبت به فشار کاری – فیلترهای هیدرولیک

ادامه مطلب فیلترهای هیدرولیک

در استاندارد ایزو، سه سایز برای شناسایی ذرات ناخالصی در نظر گرفته شده است:

 • بزرگتر از 4 میکرون
 • بزرگتر از 6 میکرون
 • بزرگتر از 14 میکرون

حال بر اساس شمارش تعداد ذرات فوق در 100 میلی­لیتر از سیال روغن، سطح تمیزی اعلام می­گردد. لازم به ذکر است که اعداد درج شده در استاندارد ایزو،  که با عنوان ” کد محدوده  (Range Code) ” شناخته می­شوند، معرف تعداد ذرات بوده و به صورت توان عدد 2 بیان می­شوند.

این اعداد از سمت چپ به راست به ترتیب معرف تعداد ذرات بزرگتر از 4 میکرون، بزرگتر از 6 میکرون و بزرگتر از 14 میکرون می­باشند.

از آنجا که تعداد ذرات بزرگتر از 4 میکرون، شامل ذرات 6 میکرون و 14 میکرون، و نیز تعداد ذرات بزرگتر از 6 میکرون، شامل ذرات 14 میکرون، نیز خواهد بود. لذا اعداد کدهای محدوده، از سمت چپ به راست، کوچکتر می­شوند.

برای مثال سطح تمیزی 17/15/12 به صورت زیر تفسیر می­شود:

 • تعداد ذرات ناخالصی با ابعاد بزرگتر از 4 میکرون بین 216 (65536) تا 217 (131072) خواهد بود.
 • تعداد ذرات ناخالصی با ابعاد بزرگتر از 6 میکرون  بین 214 (16384) تا 215 (32768) خواهد بود.
 • تعداد ذرات ناخالصی با ابعاد بزرگتر از 14 میکرون بین 211 (2048)  تا 212 (4096) خواهد بود.

بنابراین برای تعیین حدود پایین و بالا هر عدد کد محدوده، مثلا X، باید به صورت زیر عمل نمود:

حد پایین:     2x-1

حد بالا:          2x

در مثال فوق عدد 17، معرف تعداد ذرات با ابعاد بزرگتر 4 میکرون، عدد 15، معرف تعداد ذرات بزرگتر از 6 میکرون و عدد 12 معرف تعداد ذرات بزرگتر از 14 میکرون است. و همانطور که مشاهده می­شود 17 بزرگتر از 15 و عدد 15 بزرگتر از 12 است.

در جدول زیر نحوه کدگذاری ذرات آلاینده در استانداردهای متفاوت آمده است :

SAE 749NAS 1638Defence Standard 05/42ISO/DIS 4406
BS 5540/4
Table BTable A
213/11/08
0314/12/09
1415/13/10
400F16/14/09
2516/14/11
40017/15/09
800F17/15/10
3617/15/12
80018/16/10
1,300F18/16/11
4718/16/13
2,000F1,30019/17/11
5819/17/14
2,00020/18/12
4,400F20/18/13
6920/18/15
6,300F4,40021/19/13
1021/19/16
6,30022/20/13
1122/20/17
15,00023/21/14
1223/21/18
21,00024/22/15
100,00025/23/17
کد گذاری ذرات آلاینده – فیلترهای هیدرولیک

برای تبدیل درصد ذرات آلاینده به PPM و یا بالعکس، از جدول زیر استفاده می‌شود :

PPM (Parts Per Million)Percent (%)
1,000,000100%
100,00010%
10,0001%
1,0000.1%
1000.01%
10.001%
تبدیل ذرات آلاینده به PPM – فیلترهای هیدرولیک

در جدول زیر تعداد ذرات آلاینده موجود در یک میلی لیتر از روغن، بر اساس کد ایزو آمده است :

تعداد ذرات موجود در یک میلی لیتر نمونه روغنISO Code
تا و مساویبیشتر از
40,00020,00022
20,00010,00021
10,0005,00020
5,0002,50019
2,5001,30018
1,30034017
64032016
32016015
1608014
804013
402012
201011
10510
52.509
2.51.308
1.30.6407
تعداد ذرات آلاینده بر اساس کد ISO – فیلترهای هیدرولیک

امید است مطلب ” فیلترهای هیدرولیک ” برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد.

در صورت تمایل میتوانید مطالب آموزشی مشابه فیلترهای هیدرولیک و یا فیلم های آموزشی را از قسمت مطالب آموزشی وب سایت و یا از طریق کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مشاهده فرمایید.

مهمترین پارامتر در زمان تهیه فیلترهای هیدرولیک چیست؟

مهمترین پارامتر در زمان تهیه فیلترهای هیدرولیک، سایز مش بندی آنها است. سایز مش یک فیلتر هیدرولیک عمومن بر حسب میکرون ارائه میشود.