فهرست محتوا

محاسبات پمپ و هیدروموتور

سیستم‌های هیدرولیک با توجه به میزان فشار به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

  • سیستم‌های فشار پایین (Low Pressure Systems)، که در آنها فشار کمتر از 50 بار است.
  • سیستمهای فشار متوسط (Medium Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 50 تا 150 بار است.
  • سیستمهای فشار متعارف (Normal Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 150 تا 250 بار است.
  • سیستمهای فشار بالا (High Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 250 تا 400 بار است.
  • سیستمهای فشار فوق بالا (Super High Pressure Systems)، که در آنها فشار بیش از 400 بار است.

در تمامی دسته‌بندی‌های فوق، فشار کاری (Working Pressure) فشاری است که سیستم بر روی آن فشار تنظیم می‌شود و می‌تواند کار را انجام دهد. در طراحی یک سیستم، فشار کاری، اولین پارامتری است که باید به دقت تعیین شود. فشار کاری بر عوامل زیر تاثیرگذار خواهد بود:

  • سایز المانها
  • وزن المانها
  • قیمت تمام شده
  • سیکل کاری
  • عمر مفید

برای مثال، قیمت تمام شده پمپ و هیدروموتور پیستونی مورد استفاده در کاربردهایی با فشار بالا (250 تا 400 بار) چندین برابر قیمت تمام شده پمپ و هیدروموتور پره‌ای یا دنده‌ای مورد استفاده در کاربردهای فشار نرمال (150 تا 250 بار ) خواهد بود.

ادامه مطلب محاسبات پمپ و هیدروموتور …

جابجایی هیدروموتور (Hydro-Motor Displacement)

گشتاور خروجی یک هیدروموتور تابعی از میزان جابجایی حجمی در هر دور و نیز میزان افت فشار در ورودی و خروجی هیدروموتور می‌باشد. تعیین میزان فشار در پورت خروجی هیدروموتور بسیار مهم است.

در سیستم‌های حلقه بسته (Closed Loop Systems)، این فشار ناشی از فشار پمپ شارژ است، در حالی که در سیستم‌های حلقه باز (Open Loop Systems)، افت فشار ناشی از مقاومت شیرها‌، فیلترها، خنک‌کن‌ها، و لوله و اتصالات خواهد بود.

این افت فشار، بر روی فشار کاری سیستم و به تبع آن، گشتاور خروجی هیدروموتور تاثیر می‌گذارد. به عبارتی با فرض ثابت بودن میزان جابجایی حجمی، کاهش اختلاف فشار باعث کاهش میزان گشتاور خروجی هیدروموتور خواهد شد.

بیشتر تولید کنندگان هیدروموتور، نمودارهایی ارائه میدهند که در آنها، برای هر سایز هیدروموتور، گشتاور خروجی هیدروموتور  نسبت به میزان افت فشار بر حسب واحد lb-ft/psi و یا  N.m/bar قید شده است. در صورت عدم وجود نمودارهای عملکرد، میزان جابجایی مورد نیاز هیدروموتور برای تامین گشتاور مشخص، از رابطه زیر قابل محاسبه است:

سیستم متریکسیستم اینچی
2 2
1 3

Vm : جابجایی حجمی هیدروموتور بر حسب cm3/revVm : جابجایی حجمی هیدروموتور بر حسب in3/rev
Tm : گشتاور خروجی هیدروموتور بر حسب N.m Tm : گشتاور خروجی هیدروموتور بر حسب lb.ft
Δp : اختلاف فشار ورودی و خروجی هیدروموتور برحسب bar Δp : اختلاف فشار ورودی و خروجی هیدروموتور برحسب psi
ηhm: راندمان هیدرومکانیکی هیدروموتور (0.90 ~ 0.95) ηhm: راندمان هیدرومکانیکی هیدروموتور (0.90 ~ 0.95)
محاسبه میزان جابجایی حجمی هیدروموتور – محاسبات پمپ و هیدروموتور

گشتاور خروجی هیدروموتور

با مشخص بودن توان هیدروموتور، گشتاور خروجی هیدروموتور با استفاده از فرمول‌های زیر قابل محاسبه خواهد بود:

سیستم متریکسیستم اینچی
4 2
3 2

Tm : گشتاور خروجی هیدروموتور بر حسب N.m Tm : گشتاور خروجی هیدروموتور بر حسب lb.in
P : توان هیدروموتور بر حسب KWP : توان هیدروموتور بر حسب HP
RPM : سرعت دورانی هیدروموتورRPM : سرعت دورانی هیدروموتور
محاسبه گشتاور خروجی هیدروموتور – محاسبات پمپ و هیدروموتور

محاسبه دبی هیدروموتور

با مشخص شدن جابجایی حجمی هیدروموتور و سرعت دورانی آن، میزان دبی مورد نیاز از رابطه زیر قابل محاسبه است:

سیستم متریکسیستم اینچی
6 1
5 1

Qm : دبی مورد نیاز بر حسب LPM Qm : دبی مورد نیاز بر حسب US GPM
Vm : جابجایی حجمی هیدروموتور بر حسب cm3/rev Vm : جابجایی حجمی هیدروموتور بر حسب in3/rev
nm : سرعت دورانی شفت هیدروموتور بر حسب RPM nm : سرعت دورانی شفت هیدروموتور بر حسب RPM
ηvol : راندمان حجمی هیدروموتور (0.85 ~ 0.97) ηvol : راندمان حجمی هیدروموتور (0.85 ~ 0.97)
محاسبه دبی مورد نیاز هیدروموتور – محاسبات پمپ و هیدروموتور

جابجائی پمپ هیدرولیک

وظیفه پمپ هیدرولیک، جابجایی سیال هیدرولیک و تامین دبی مورد نیاز سیستم است. مقدار جابجائی حجمی مورد نیاز پمپ، که با توجه به دبی مورد نیاز سیستم، مشخص می‌شود به سرعت دورانی محرک اولیه پمپ ( الکتروموتور، موتور دیزل و …) بستگی دارد.  به همین منظور باید در اولین گام، نوع محرک اولیه و سرعت دورانی آن مشخص شود. چنانچه یک پمپ وظیفه تامین دبی چندین سیستم را بر عهده دارد، باید مجموع دبی تمامی سیستمها در محاسبات لحاظ گردد. برای تعیین میزان جابجایی حجمی پمپ از روابط زیر استفاده می‌شود:

سیستم متریکسیستم اینچی
8 1
7 1

Vp : جابجایی حجمی پمپ بر حسب cm3/revVp : جابجایی حجمی پمپ بر حسب in3/rev
Qm : دبی مورد نیاز بر حسب LPM Qm : دبی مورد نیاز بر حسب US GPM
np : سرعت دورانی شفت پمپ بر حسب RPMnp : سرعت دورانی شفت پمپ بر حسب RPM
ηvol : راندمان حجمی پمپ (0.85 ~ 0.97) ηvol : راندمان حجمی پمپ (0.85 ~ 0.97)
محاسبه مقدار جابجایی پمپ با توجه به دبی – محاسبات پمپ و هیدروموتور

تعیین توان محرک اولیه

با مشخص شدن میزان جابجایی حجمی و سرعت دوران پمپ، توان مورد نیاز واحد محرک اولیه، با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه خواهد بود:

سیستم متریک سیستم اینچی
10 2
9 1

Po : توان مورد نیاز بر حسب kW Po : توان مورد نیاز بر حسب HP
P : فشار کاری بر حسب bar P : فشار کاری بر حسب psi
VP : جابجایی حجمی پمپ بر حسب cm3/rev VP : جابجایی حجمی پمپ بر حسب in3/rev
nP : سرعت دورانی شفت پمپ بر حسب RPM nP : سرعت دورانی شفت پمپ بر حسب RPM
ηP : راندمان کلی پمپ (0.80 ~ 0.90) ηP : راندمان کلی پمپ (0.80 ~ 0.90)
محاسبه توان مورد نیاز الکتروموتور – محاسبات پمپ و هیدروموتور

لازم به ذکر است که چنانچه از یک واحد محرک اولیه، برای به حرکت درآوردن همزمان چندین پمپ استفاده می‌شود، باید توان مورد نیاز برای به حرکت درآوردن تک تک پمپ‌ها محاسبه و سپس با یکدیگر جمع شوند. امیدواریم مطلب آموزشی محاسبات پمپ و هیدروموتور برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد. در صورت نیاز به اطلاعات مربوط به پاور پک‌های هیدرولیک، میتوانید از اینجا مطالعه فرمایید.

در صورت تمایل به مطالعه مطالب آموزشی مشابه ” محاسبات پمپ و هیدروموتور ” یا دیدن فیلم های آموزشی به قسمت مطالب آموزشی و یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید.

فرمول محاسبه توان الکتروموتور مناسب پمپ هیدرولیک چیست؟

چنانچه مقدار فشار بر حسب بار و مقدار دبی بر حسب لیتر بر دقیقه مشخص باشد میتوان از رابطه زیر توان الکتروموتور را بر حسب کیلووات محاسبه نمود.

محاسبات مربوط به هیدروموتور چیست؟

با مشخص بودن گشتاور مورد نیاز هیدروموتور ، ابتدا باید میزان جابجایی مورد نیاز هیدروموتور را محاسبه نمود. گشتاور مورد نیاز هیدروموتور نیز با مشخص بودن توان و سرعت دورانی هیدروموتور نیز قابل محاسبه است. از سوی دیگر چنانچه گشتاور و سرعت مورد نیاز هیدروموتور مشخص باشی، میتوان توان هیدروموتور را محاسبه نمود. از سوی دیگر با مشخص بودن سرعت دورانی و نیز میزان جابجایی، دبی مورد نیاز هیدروموتور قابل محاسبه است. کلیه این محاسبات در متن همین نوشته ارائه شده است.