محاسبات کاربردی اریفیس‌ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس

محاسبات کاربردی اریفیس‌ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس اریفیس‌ (Orifice) که ترجمه فارسی آن "گلوگاه" است، عمدتا...
دی ۵, ۱۳۹۷0 Downloadsدانلود