سنسور اثر هال (Hall Effect Sensor)

سنسور اثر هال (Hall Effect Sensor) سنسورهای اثر هال (Hall Effect Sensors) نوعی از سنسورهای مغناطیسی هستند که در صورت قرار گرفتن در مجاورت میدان مغناطیسی، فعال می‌شوند. هر میدان مغناطیسی دارای دو مشخصه مهم است که عبارتند از: چگالی ادامه مطلب