محاسبات کاربردی اریفیس‌ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس

محاسبات کاربردی اریفیس‌ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس اریفیس‌ (Orifice) که ترجمه فارسی آن “گلوگاه” است، عمدتا برای مقاصدی نظیر محدود کردن عبور جریان (محدود کردن دبی)، کاهش تعمدی فشار و نیز اندازه‌گیری دبی در فلومترها، مورد ادامه مطلب