محاسبات کاربردی اریفیس‌ ها، افت فشار ، دبی عبوری و ضریب اریفیس اریفیس چیست ؟ اریفیس‌ (Orifice) که ترجمه فارسی […]