سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors)

سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors) سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors)، المان‌هایی غیر تماسی هستند که با استفاده از نور، وجود و یا عدم وجود شیئ را تشخیص می‌دهد. سنسورهای فتوالکتریک در اتوماسیون کارخانجات صنعتی بسیار پرکاربرد هستند. از ویژگیهای این سنسورها می‌توان ادامه مطلب