مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3

در مطلب مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ، به بررسی تفاوت های سرعت و میزان جابجایی دو عدد جک هیدرولیک، با مشخصات یکسان، که به صورت سری در یک مدار قرار گرفته اند، پرداخته میشود.

میخواهیم با یک مثال، شرایط عملکرد دو عدد جک که به صورت سری در یک مدار هیدرولیک قرار گرفته‌اند، را بررسی نماییم.

مشخصات هر دو جک هیدرولیک عبارت است از:

Max. Strok = 500 mm (50 cm)

Dc = 60 mm (6 cm)

Dr = 20 mm (2.5 cm)

Untitled 1 Recovered
تفاوت سطح مقطع موثر پشت و جلوی پیستون – مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3

با توجه به اینکه قطر سیلندر 60 میلیمتر و قطر شفت 20 میلیمتر است، لذا سطح مقطع پشت پیستون  (Ac) و سطح مقطع جلوی پیستون (Ar) به صورت زیر محاسبه میشوند.

Ac = 2827.43 mm2 (28.27 cm2)

Ar = 2513.27 mm2 (25.13 cm2)

حال با در ضرب 500 (کورس کامل جک) در سطح مقطع پشت پیستون و نیز سطح مقطع جلوی پیستون، حجم پشت و جلوی پیستون به صورت زیر محاسبه خواهند شد.

Vc = 1,413,715 mm3 (1,413.5 cm3)

Vr = 1,256,635 mm3 (1,256.6 cm3)

حال با دقت در شکل 16، مشاهده میگردد که دو عدد جک X و Y به صورت سری در یک مدار هیدرولیک قرار گرفته‌اند. 

16
شکل 16 – مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3

ادامه مطلب مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ….

 در این مدار، از یک عدد پمپ هیدرولیک با میزان جابجایی 7 سانتی متر مکعب در هر دور و بیشینه فشار 160 بار استفاده شده است که توسط یک الکتروموتور با سرعت دورانی 1450 دور بر دقیقه به حرکت در می‌آید. بنابر این دبی حجمی این پمپ برابر 10150 سانتی متر مکعب بر دقیقه یا 10 لیتر بر دقیقه خواهد بود.

برای کنترل حرکت از یک عدد شیر 3/4 دستی با موضع وسط پمپ به تانک (Tandem Center)  استفاده شده است. دلیل استفاده از این نوع موضع وسط این است که در حالت عادی روغن بدون عبور از شیر فشار شکن (Relief Valve) بتواند به راحتی و بدون داغ شدن به مخزن باز گردد.

در زمان Extend شدن جک، روغن پس از عبور از شیر کنترل مسیر به قسمت پشت پیستون جک X وارد میشود.

با حرکت پیستون به سمت بیرون، روغن موجود در جلوی پیستون جک X به قسمت پشت پیستون جک Y وارد شده و باعث میشود که پیستون این جک نیز حرکت کند.

در نهایت روغن موجود در قسمت جلوی پیستون جک y از طریق شیر کنترل مسیر به مخزن باز میگردد.

ادامه مطلب مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ….

اما با توجه به اینکه در یک کورس کامل، مقدار  روغن مورد نیاز برای Extend کردن جک معادل 1413.5  سانتی متر مکعب است لذا در حین Extend شدن روغن کافی از طریق پمپ به قسمت پشت پیستون جک X وارد شده و جک به صورت کامل Extend میشود.

اما حداکثر روغنی که از طریق فضای جلوی پیستون جک X به قسمت پشت پیستون جک Y وارد میشود معادل 1256.6 سانتی متر مکعب بوده و بنابر این جک Y به صورت کامل Extend نمیشود.

از سوی دیگر به دلیل تفاوت حجم روغن وارد شه به جک X  و Y، سرعت Extend  شدن این دو جک نیز یکسان نبوده و جک X با سرعت بیشتری نسبت به جک Y به صورت کامل Extend میشود.

ادامه مطلب مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ….

تغییرات سرعت حرکت جک نسبت به دبی

سرعت حرکت جک با توجه به مشخص بودن میزان دبی و نیز سطح مقطع جک، از رابطه زیر محاسبه میشود:

V = Q / A

که در آن:

Q: دبی بر حسب سانتی متر مکعب بر دقیقه

A: سطح مقطع بر حسب سانتی متر مربع

V: سرعت حرکت جک بر حسب سانتی متر بر دقیقه است.

حال خواهیم داشت:

Vxe = Q pump / Ac = 10150 / 28.27 = 359 cm/min

با مشخص شدن سرعت حرکت پیستون جک X و مشخص بودن سطح مقطع جلوی پیستون، دبی خروجی از قسمت جلوی پیستون جک X (که به قسمت پشت پیستون جک Y وارد میشود) به صورت زیر محاسبه میشود:

Qx-y = Ar.Vxe = 25.13 * 359 = 9021.67 cm3

حال با مشخص شدن دبی ورودی به جک Y ، سرعت حرکت این جک به صورت زیر محاسبه میشود:

Vye = Qx-y / Ac = 9021.67 / 28.27 = 319.1 cm / min

با مشخص شدن سرعت حرکت پیستون جک Y ، دبی روغن خروجی از قسمت جلوی پیستون جک Y ، که از طریق شیر کنترل مسیر به مخزن باز میگردد به صورت زیر محاسبه میشود:

Qy – Out = Ar . Vye = 25.13 * 319.1 = 8018.9 cm3

در قسمت بعد تحت عنوان مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 4 ، که ادامه مطلب ” مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ” است به بررسی تغییرات فشار دو عدد جک هیدرولیک که به صورت سری در یک مدار قرار دارند و محاسبات مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

امید است مطلب ” مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ” برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد.

در صورت تمایل به مطالعه مطالب آموزشی مشابه مدارهای سری و موازی در هیدرولیک 3 ، به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید